Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Annemijn Scheen: de eenmanszaak Annemijn Scheen, statutair gevestigd te Aalsmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60718307.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Annemijn Scheen een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Annemijn Scheen voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: life-en business coaching, zowel offline als online met een door Annemijn Scheen ontwikkeld programma, de creatieve uitingen die daaruit voortvloeien (zoals bijvoorbeeld website ontwikkeling), ademwerk en healing.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Annemijn Scheen en klant krachtens welke Annemijn Scheen de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Website: www.annemijnscheen.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Annemijn Scheen gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een offerte, overeenkomst, opdrachtbevestiging, of coaching contract met Annemijn Scheen of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Annemijn Scheen en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Annemijn Scheen zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Annemijn Scheen zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.2. Annemijn Scheen zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Annemijn Scheen het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4 Annemijn Scheen behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht/het traject aan klant te factureren alvorens Annemijn Scheen de opdracht/het traject zal gaan uitvoeren.
3.5. Annemijn Scheen geeft de klant de mogelijkheid de factuur in vooraf overeengekomen termijnen te voldoen. Deze termijnen worden in de offerte aan de klant medegedeeld.
3.6. Alle door Annemijn Scheen gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief verzendkosten, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.
3.8. Annemijn Scheen behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de
overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Annemijn Scheen behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Annemijn Scheen verricht inhoudende de aanvaarding van een aanbod welke is gedaan door Annemijn Scheen.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. 4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Annemijn Scheen binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Annemijn Scheen heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Annemijn Scheen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Annemijn Scheen wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Annemijn Scheen, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Annemijn Scheen gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Annemijn Scheen in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht/het traject te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Annemijn Scheen uitgevoerde werk/traject te vergoeden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR ANNEMIJN SCHEEN
5.1. Annemijn Scheen garandeert dat de/het haar verstrekte opdracht/traject naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Annemijn Scheen spant zich in om de gegevens die Annemijn Scheen voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Annemijn Scheen met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Annemijn Scheen is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Annemijn Scheen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Annemijn Scheen eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Annemijn Scheen en/of overige promotionele uitingen van Annemijn Scheen.

5.6 Annemijn Scheen werkt zowel online als offline samen met haar klanten. Indien de klant kenbaar maakt op een andere locatie dan de door Annemijn Scheen aangegeven locatie te willen overleggen dan kan er in overleg met Annemijn Scheen een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

5.7. Annemijn Scheen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Annemijn Scheen tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.9. In het kader van continuïteit zal Annemijn Scheen in geval van onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden overdagen aan een door haar ingehuurde derde.
5.10. Annemijn Scheen is bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur en 17:00 uur via e-mail, telefoon of WhatsApp. Vragen worden binnen 24 uur beantwoord. Hulpvragen op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend worden de volgende werkdag afgehandeld.

5.11. Annemijn Scheen is niet aansprakelijk voor fysieke, dan wel psychische gevolgen waarvan de klant van mening is dat deze voortkomen uit deelname aan de coaching-, adem- of healing sessies.

5.12. Indien Annemijn Scheen tijdens het traject situaties of ziektebeelden vermoeden die niet binnen de diensten van Annemijn Scheen vallen, dan zal Annemijn Scheen de klant doorverwijzen naar een arts of deskundige. Voortzetting van het traject zal in overleg met de klant worden besproken.

5.13. Annemijn Scheen behoudt zich het recht voor het traject te wijzigen of aan te vullen. In geval van uitloop van het traject, wordt in overleg met de klant bepaald hoe dit wordt opgepakt.

5.14. De klant heeft toestemming tot de membersomgeving (online academie) zolang deze door Annemijn Scheen beschikbaar wordt gesteld.

5.15. Annemijn Scheen geeft geen garanties over het termijn waarbinnen de uitingen en/of acties die tijdens het coaching traject tot stand komen, gerealiseerd worden. Dit is verantwoordelijkheid van de klant.

5.16. Indien er een website of andere uiting wordt ontwikkeld tijdens het traject, valt alle support aan de website buiten het aangeboden traject. Wijzigingen die door Annemijn Scheen uitgevoerd dienen te worden, met uitzondering van datgene wat binnen het traject wordt aangeboden en geoffreerd, worden op basis van het dan geldende uurtarief gefactureerd.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Annemijn Scheen te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Annemijn Scheen onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Annemijn Scheen om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Annemijn Scheen zijn verstrekt, heeft Annemijn Scheen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Annemijn Scheen steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Annemijn Scheen geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Annemijn Scheen binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht/traject. De klant vrijwaart Annemijn Scheen één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Annemijn Scheen nodig heeft voor de uitvoering van de
overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Annemijn Scheen niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Annemijn Scheen inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Annemijn Scheen is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Annemijn Scheen tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Annemijn Scheen mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. 6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de aanbieding en/of offerte van Annemijn Scheen heeft geaccepteerd.

6.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Annemijn Scheen. Zo snel mogelijk daarop laat de klant weten dat hij/zij gebruik maakt van het herroepingsrecht. Dit kan echter alleen wanneer er in de 14 dagen nog geen gebruik is gemaakt van de diensten van Annemijn Scheen. 6.10. Indien de diensten starten binnen de in artikel 6.9 genoemde bedenktijd, dient de klant aan Annemijn Scheen te bevestigen dat hij/zij afziet van het herroepingsrecht.
6.11. Annemijn Scheen kan diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Annemijn Scheen te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht/traject en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Annemijn Scheen opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Annemijn Scheen vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Annemijn Scheen niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Annemijn Scheen, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Annemijn Scheen mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Annemijn Scheen beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht/traject hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. Wanneer de levering door Annemijn Scheen onverhoopt vertraging oplevert, zal Annemijn Scheen dit per e-mail aan de klant mededelen.
7.7. Aan de leveringsplicht van Annemijn Scheen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Annemijn Scheen geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Annemijn Scheen verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Annemijn Scheen biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.
8.3. In geval van online coaching dient de factuur betaald te zijn voordat de klant toegang krijgt tot de membersomgeving.
8.4. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.5. In geval van niet tijdige betaling kan Annemijn Scheen besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Annemijn Scheen besluiten de opdracht/traject eenzijdig te beëindigen.

8.6. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.8. In bovenstaande gevallen heeft Annemijn Scheen voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.9. De klant gaat er mee akkoord dat Annemijn Scheen elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Annemijn Scheen zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.10. De klant kan bezwaren tegen de door Annemijn Scheen verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Annemijn Scheen kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Annemijn Scheen een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.11. Alle door Annemijn Scheen geleverde producten en diensten blijven eigendom van Annemijn Scheen totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Annemijn Scheen zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde (online) documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, oefeningen, content, documenten, handleidingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Annemijn Scheen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hiervan mag niets gekopieerd of verveelvoudigd worden en/of met derden worden gedeeld.
9.2. De door Annemijn Scheen geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en, zijn het eigendom van Annemijn Scheen en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Annemijn Scheen.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Annemijn Scheen ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Annemijn Scheen, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Annemijn Scheen geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Annemijn Scheen is niet verantwoordelijk voor enige
informatie/content die de klant op de servers van Annemijn Scheen plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Annemijn Scheen vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 9.8. Bij inbreuk heeft Annemijn Scheen recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

9.9. De door Annemijn Scheen aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de membership mogen nimmer met derden worden gedeeld.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Annemijn Scheen en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Annemijn Scheen kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Annemijn Scheen onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Annemijn Scheen dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Annemijn Scheen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Annemijn Scheen toegerekend kunnen worden:

 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Annemijn Scheen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Annemijn Scheen geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Annemijn Scheen.

10.5. Annemijn Scheen is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast is Annemijn Scheen nimmer aansprakelijk voor geestelijke- en psychische schade.

10.6. Klant vrijwaart Annemijn Scheen voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Annemijn Scheen.

10.7. Annemijn Scheen is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Annemijn Scheen is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Annemijn Scheen is bij sommige activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Annemijn Scheen weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Annemijn Scheen kan derhalve op geen enkele
manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Annemijn Scheen een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Annemijn Scheen opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
12.4. Beide partijen, zowel klant als Annemijn Scheen, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Annemijn Scheen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
  klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Annemijn Scheen voortvloeiende verplichting;
  klant inbreuk maakt op rechten van derden;
  klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Annemijn Scheen;
  klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
  bij terugkerende betalingsproblemen.
Annemijn Scheen zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Annemijn Scheen vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. Annemijn Scheen behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Annemijn Scheen overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Annemijn Scheen zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte of coachingcontract overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Annemijn Scheen in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Annemijn Scheen worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Annemijn Scheen aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Annemijn Scheen.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Annemijn Scheen te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Annemijn Scheen, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN COACHINGTRAJECT ANNEMIJN SCHEEN
14.1 Annemijn Scheen biedt een coachingtraject aan. De klant kan dit traject afnemen door een e-mail met aanvraag naar Annemijn Scheen te sturen, of door tijdens een kennismakingsgesprek aan te geven een traject te willen starten.

14.2. In geval van afsluiten van het traject gaat de klant ermee akkoord dat er ofwel eenmalig, ofwel maandelijks wordt gefactureerd met het termijnbedrag betreffende het traject van de keuze van klant. Indien de betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, zullen de werkzaamheden worden opgeschort totdat de betaling door Annemijn Scheen is ontvangen.
14.3. Het traject heeft een variabele en nader te bepalen looptijd.
14.4. Coachsessies vinden plaats op een door Annemijn Scheen te bepalen locatie.
14.5. Een coachsessie uit het traject kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek worden geannuleerd door de klant. Wordt de afspraak niet tijdig geannuleerd, wordt 100% van het op dat moment geldende uurtarief in rekening gebracht.
14.6. In geval van onvoorziene omstandigheden (scholing, ziekte en/of dringende persoonlijke omstandigheden) is Annemijn Scheen gerechtigd de afspraak te verzetten dan wel te annuleren. In overleg met de klant wordt een nieuwe afspraak ingepland.
14.7. In geval van ziekte, overlijden van dierbaren of andere persoonlijke omstandigheden, kan het traject anders worden ingevuld of afgerond. Dit wordt in overleg tussen Annemijn Scheen en de klant bepaald.
14.8. Indien aan het eind van de maand meerwerk wordt geconstateerd, zal dat meerwerk op basis van nacalculatie aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief achteraf worden gefactureerd.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Annemijn Scheen en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Annemijn Scheen alleen bindend indien en voor zover deze door Annemijn Scheen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Annemijn Scheen op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Zowel de klant als Annemijn Scheen zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
15.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Annemijn Scheen hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Annemijn Scheen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 15.8. De klant en Annemijn Scheen zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Annemijn Scheen en de klant.